Algemene voorwaarden OnlineSportprijzen.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totale aanbod van OnlineSportprijzen.nl (hierna te noemen; verkoper) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en consument (hierna te noemen; koper).

De algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website van de verkoper. Bij het plaatsen van de bestelling wordt gevraagd om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door het plaatsen van het vinkje geeft de koper aan dat hij/zij op de hoogte is van de algemene voorwaarden, of de mogelijkheid heeft gehad hiervan kennis te nemen. Na het plaatsen van het vinkje kan pas de definitieve bestelling worden geplaatst.

Wanneer het niet mogelijk is om online kennis te nemen van de algemenen voorwaarden, kun je verzoeken aan de verkoper om deze per e-mail toe te sturen, alvorens je de bestelling plaatst.
 

Levering

Reguliere bestellingen zullen worden geleverd tussen maximaal 3-5 werkdagen. Voor grote bestellingen en bestellingen waarbij producten bedrukt moeten worden kan een langere termijn nodig zijn. De verkoper zal in dit geval altijd contact opnemen met de koper. Ook wanneer het niet mogelijk is, om welke reden dan ook, binnen 5 werkdagen te leveren, zal door de verkoper contact worden opgenomen met de koper. 

Het komt vaak voor dat een bestelling plaats vindt, ver voordat dit nodig is voor het te houden evenement. Het is dan misschien niet nodig om dit als een spoedbestelling af te handelen. Overleg tussen de koper en de verkoper is dan wenselijk. Indien er geen haast is bij de bestelling of wanneer er een gewenste levertermijn is, kan dit worden aangegeven bij de opmerkingen tijdens de bestelling. Onlinesportprijzen.nl zal ernaar streven om in deze wens te voldoen, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Onlinesportprijzen.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering door vervoerders.

Bij het niet kunnen nakomen van de levering hebben beide partijen het recht om de bestelling, geheel of gedeeltelijk te annuleren. Voor bedrukte artikelen, zoals erelintjes en vanen geldt een levertijd van ca. 14 dagen. Sneller is in overleg mogelijk, maar de verkoper is afhankelijk van de drukkerij. Bij een eigen ontwerp bedrukking, gaat de levertijd in op het moment, dat de verkoper de goedkeuring heeft ontvangen op het betreffende ontwerp. De verkoper streeft er naar om het bestelde artikel keurig en op tijd af te (laten) leveren.

Bij artikelen met een afwijkende levertijd van 3-5 dagen staan de levertijden voor deze artikelen, bij benadering vermeld. Alle artikelen bevatten de nodige en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving en informatie die voor dat artikel nodig is. Deze is te vinden op de productpagina’s of op de informatiepagina’s van de betreffende productgroepen.

Indien de verkoper de bestelde artikelen, door uiteenlopende redenen, niet binnen de genoemde termijn, kan leveren, zal de verkoper dit zo snel mogelijk (telefonisch of per e-mail) melden aan de koper. Uiteenlopende redenen zijn o.a. het niet (meer) kunnen leveren door de fabrikant aan de verkoper, ziekte van evt. personeel, stakingen, extreme weersomstandigheden, gebreken aan machines, enzovoort.

Bij genoemde overmacht is het niet mogelijk om schade te verhalen bij de verkoper. Beide partijen hebben dan het recht om de levering op te schorten, geheel of gedeeltelijk te leveren of te annuleren.

OnlineSportprijzen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of voertuigen, welke is ontstaan door het verkeerd aanwenden van de geleverde artikelen.

Bij het niet kunnen leveren van een bepaald artikel, zal de verkoper, indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Alle door OnlineSportprijzen.nl geleverde artikelen blijven in eigendom van OnlinSportprijzen.nl, zolang de vordering van de overeenkomst niet zijn voldaan. Ook is het niet toegestaan om de geleverde artikelen onder te brengen bij derden, te verpanden, als betaalmiddel te gebruiken aan derden, zolang de levering niet is voldaan. Bij een terugvordering zal de koper toestemming geven aan de verkoper om eventueel iedere ruimte te betreden, zo nodig door een derde, om de goederen te kunnen ophalen. Wanneer derden beslag leggen op goederen, waarvan ook de goederen van OnlineSportprijzen.nl deel uit maken, is de koper verplicht om dit direct te melden aan de verkoper.
 

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen hebben doorgaans een beperkte geldigheidsduur en voorraad. Indien dit het geval is zal dit altijd duidelijk worden vermeld. (Voorbeeld; Op=Op / Zo lang de voorraad strekt / Weekaanbieding, enzovoort). Er kunnen dan ook geen rechten aan worden verbonden, wanneer een artikel is uitverkocht. Ook geldt voor een nabestelling niet automatisch dezelfde prijs.

De koper heeft een duidelijk inzicht van de kosten van de verzending. De kosten voor het risico bij eventuele beschadiging of vermissing van één of meerdere artikelen tijdens het transport zijn voor de verkoper. Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper.

De koper is verantwoordelijk voor snel controleren bij ontvangst van de goederen. Wanneer de levering verkeerd of niet compleet is, dient dit, evenals beschadiging of vermissing tijdens transport, binnen 48 uur na levering door de koper schriftelijk te worden gemeld aan de verkoper.
 

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is bij de wet geregeld. Bij een aankoop (overeenkomst) op afstand, heeft de koper het recht, om zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, te ontbinden. Retourartikelen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking retour te worden gezonden. Het herroepingsrecht geldt niet bij gepersonaliseerde artikelen. Het is niet mogelijk om sportprijzen die je hebt laten personaliseren retour te sturen. Het herroeppingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Dit is onder andere van toepassing wanneer de sportprijzen zijn voorzien van sportafbeeldingen (afslagen) of teksten. Hetzelfde geldt voor artikelen die bedrukt worden of die uniek ontworpen worden.

Het recht op reclameren en/of retour zenden vervalt geheel als er ingebruikneming heeft plaats gevonden of beschadiging is ontstaan na ingebruikneming. Ook na doorverkoop of doorsturen vervalt dit recht. Wanneer de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor haar/zijn rekening.
 

Betaling

Betaling dient gelijktijdig met de bestelling te geschieden, bij afhalen van de bestelling of is in overeenkomst mogelijk voor zakelijke klanten en verenigingen met een klantaccount op OnlineSportprijzen.nl. Betalingen die achteraf worden gedaan dienen binnen 14 dagen te geschieden. In geval van wanbetaling van de koper, heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. De koper zal dan vooraf in kennis gesteld worden. De verkoper houdt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, wanneer een voorgaande bestelling nog niet is voldaan.  Ook kan de verkoper, binnen de wettelijke kaders, informeren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of het verantwoord is om op afstand een overeenkomst aan te gaan en deze overeenkomst, gemotiveerd, te weigeren. Bij een retourzending, zal de verkoper binnen 14 dagen, nadat de ongeschonden artikelen zijn ontvangen, terug betalen.

De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens direct aan de koper door te geven.
 

Garantie

OnlineSportprijzen.nl heeft altijd het doel om de artikelen met zorg te leveren en dat deze voldoen aan de redelijke eisen van bruikbaarheid, c.q. deugdelijkheid. Bij twijfel over de inhoud van bijvoorbeeld graveerwerk willen wij graag contact met je kunnen opnemen. Hiervoor zal een mogelijkheid moeten worden geboden door de koper. De privacy verklaring, betreffende deze gegevens, is in een apart item te lezen op de website. Garantie vervalt, wanneer geleverde artikelen door de klant of door derden zijn gerepareerd of wanneer geprobeerd is deze te repareren. Tevens vervalt de garantie, wanneer de artikelen bij de koper zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld hitte en alle soorten van nattigheid. Schade aan de artikelen, duidelijk veroorzaakt door laten vallen of een andere vorm van oneigenlijk gebruik worden ook niet vergoed.

Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen altijd schriftelijk en duidelijk omschreven, binnen 48 uur te worden ingediend. Bij een gegronde klacht, zal de verkoper dit zo snel mogelijk herstellen of vergoeden. Voor een vergoeding komt alléén dat artikel in aanmerking, dat ook daadwerkelijk schade heeft, of niet volgens de overeenkomst is geleverd. Een vergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de geleverde artikelen. Alle klachten, zullen binnen twee werkdagen worden beantwoord. Mocht de klacht een voorzienbare langere werktijd vergen, wordt door de verkoper geantwoord met een bericht van ontvangst van de klacht.

Alle communicatie betreffende onregelmatigheden en vorderingen dienen schriftelijk te worden gedaan. De koper is verplicht om de goederen, welke nog niet zijn betaald, te verzekeren tegen brand, storm- en waterschade, diefstal.

De overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tevens voor alle niet genoemde voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen tussen de koper en de verkoper, kunnen zowel door de koper als de verkoper, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Een geschil wordt door de genoemde commissie alleen in behandeling genomen indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de verkoper heeft voorgelegd en uiterlijk binnen drie maanden, nadat het geschil is ontstaan, bij de Geschillencommissie voorlegt.

Alle prijzen, genoemd op de website, zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, maar gelden niet voor een bestaande overeenkomst.

 

OnlineSportprijzen.nl
Adres:  Limmerick 16, 1046 BH Amsterdam
Telefoon: 06-21 57 80 85 / 0516-43 23 53
E-mail: [email protected]
Bank: OnlineSportprijzen.nl  IBAN: NL61RABO0131714384
KvK nummer: 76118304
BTW nummer: NL003048887B32